当前位置:网站首页 > 姓字取名 > 正文

雨的拼音怎么写(拼音 怎么输入)

评论:0 发布时间: 2024年07月10日 09:49 浏览: 310

千字文释义之1原文拼音版

千字文是中国传统蒙学三大读物之一,由南北朝时期梁武帝(502~549年)命散骑侍郎周兴嗣编纂。周兴嗣选取1000个不重复汉字,组成250组隔句押韵的韵文(隋唐前不押韵不对仗的文字,称为笔,而非文)。内容包含天文、地理、政治、经济、社会、历史、伦理等常识。

千字文原文拼音版

天地玄黄tiāndìxuánhuáng宇宙洪荒yǔzhòuhónghuāng

日月盈昃rìyuèyíngzè辰宿列张chénxiǔlièzhāng

寒来暑往hánláishǔwǎng秋收冬藏qiūshōudōngcáng

闰余成岁rùnyúchéngsuì律吕调阳lǜlǚtáoyáng

云腾致雨yúnténgzhìyǔ露结为霜lùjiéwéishuāng

金生丽水jīnshēnglìshuǐ玉出昆冈yùchūkūngāng

剑号巨阙jiànhàojùquè珠称夜光zhūchēngyèguāng

果珍李柰guǒzhēnlǐnài菜重芥姜càizhòngjièjiāng

海咸河淡hǎixiánhédàn鳞潜羽翔línqiányǔxiáng

龙师火帝lóngshīhuǒdì鸟官人皇niǎoguānrénhuáng

始制文字shǐzhìwénzì乃服衣裳nǎifúyīshāng

推位让国tuīwèiràngguó有虞陶唐yǒuyútáotáng

吊民伐罪diàomínfázuì周发殷汤zhōufāyīntāng

坐朝问道zuòcháowèndào垂拱平章chuígǒngpíngzhāng

爱育黎首àiyùlíshǒu臣伏戎羌chénfúróngqiāng

遐迩一体xiáěryītǐ率宾归王shuàibīnguīwáng

鸣凤在竹míngfèngzàizhú白驹食场báijūshíchǎng

化被草木huàbèicǎomù赖及万方làijíwànfāng

盖此身发gàicǐshēnfà四大五常sìdàwǔcháng

恭惟鞠养gōngwéijūyǎng岂敢毁伤qǐgǎnhuǐshāng

女慕贞洁nǚmùzhēnjié男效才良nánxiàocáiliáng

知过必改zhīguòbìgǎi得能莫忘dénéngmòwàng

罔谈彼短wǎngtánbǐduǎn靡恃己长míshìjǐcháng

信使可覆xìnshǐkěfù器欲难量qìyùnánliáng

墨悲丝染mòbēisīrǎn诗赞羔羊shīzàngāoyáng

景行维贤jǐngxíngwéixián克念作圣kèniànzuòshèng

德建名立déjiànmínglì形端表正xíngduānbiǎozhèng

空谷传声kōnggǔchuánshēng虚堂习听xūtángxítīng

祸因恶积huòyīnèjí福缘善庆fúyuánshànqìng

尺璧非宝chǐbìfēibǎo寸阴是竞cùnyīnshìjìng

资父事君zīfùshìjūn曰严与敬yuēyányǔjìng

雨的拼音怎么写(拼音 怎么输入)-第1张图片

孝当竭力xiàodāngjiélì忠则尽命zhōngzéjìnmìng

临深履薄línshēnlǚbáo夙兴温凊sùxīngwēnqìng

似兰斯馨sìlánsīxīn如松之盛rúsōngzhīshèng

川流不息chuānliúbùxī渊澄取映yuānchéngqǔyìng

容止若思róngzhǐruòsī言辞安定yáncíāndìng

笃初诚美dǔchūchéngměi慎终宜令shènzhōngyìlìng

荣业所基róngyèsuǒjī籍甚无竟jíshènwújìng

学优登仕xuéyōudēngshì摄职从政shèzhǐcóngzhèng

存以甘棠cúnyǐgāntáng去而益咏qùéryìyǒng

乐殊贵贱lèshūguìjiàn礼别尊卑lǐbiézūnbēi

上和下睦shànghéxiàmù夫唱妇随fūchàngfùsuí

外受傅训wàishòufùxùn入奉母仪rùfèngmǔyí

诸姑伯叔zhūgūbóshú犹子比儿yōuzǐbǐér

孔怀兄弟kǒnghuáixiōngdì同气连枝tóngqìliánzhī

交友投分jiāoyǒutóufēn切磨箴规qiēmózhēnguī

仁慈隐恻réncíyǐncè造次弗离zàocìfúlí

节义廉退iéyìliántuì颠沛匪亏diānpèifěikuī

性静情逸xìngjìngqíngyì心动神疲xīndòngshénpí

守真志满shǒuzhēnzhìmǎn逐物意移zhúwùyìyí

坚持雅操jiānchíyǎcāo好爵自縻hǎojuézìmí

都邑华夏dūyìhuáxià东西二京dōngxīèrjīng

背邙面洛bèimángmiànluò浮渭据泾fúwèijùjīng

宫殿盘郁gōngdiànpányù楼观飞惊lóuguānfēijīng

图写禽兽túxiěqínshòu画彩仙灵huàcǎixiānlíng

丙舍旁启bǐngshèpángqǐ甲帐对楹jiázhàngduìyíng

肆筵设席sìyánshèxí鼓瑟吹笙gǔsèchuīshēng

升阶纳陛shēngjiēnàbì弁转疑星biànzhuànyíxīng

右通广内yòutōngguǎngnèi左达承明zuǒdáchéngmíng

既集坟典jìjíféndiǎn亦聚群英yìjùqúnyīng

杜稿钟隶dùgǎozhōnglì漆书壁经qīshūbìjīng

府罗将相fǔluójiāngxiàng路侠槐卿lùxiáhuáiqīng

户封八县hùfēngbāxiàn家给千兵jiājǐqiānbīng

高冠陪辇gāoguānpéiniǎn驱毂振缨qūgǔzhènyīng

世禄侈富shìlùchǐfù车驾肥轻chējiàféiqīng

策功茂实cègōngmàoshí勒碑刻铭lèbēikèmíng

磻溪伊尹pánxīyīyǐn佐时阿衡zuǒshíēhéng

奄宅曲阜yǎnzháiqūfù微旦孰营wēidànshúyíng

桓公匡合huángōngkuānghé济弱扶倾jìruòfúqīng

绮回汉惠qǐhuíhànhuì说感武丁yuègǎnwǔdīng

俊乂密勿jùnyìmìwù多士寔宁duōshìshíníng

晋楚更霸jìnchǔgēngbà赵魏困横zhàowèikùnhéng

假途灭虢jiǎtúmièguó践土会盟jiàntǔhuìméng

何遵约法hézūnyuēfǎ韩弊烦刑hánbìfánxíng

起翦颇牧qǐjiǎnpōmù用军最精yòngjūnzuìjīng

宣威沙漠xuānwēishāmò驰誉丹青chíyùdānqīng

九州禹迹jiǔzhōuyǔjì百郡秦并bǎijùnqínbìng

岳宗泰岱yuèzōngtàidài禅主云亭shànzhǔyúntíng

雁门紫塞yànménzǐsài鸡田赤城jītiánchìchéng

昆池碣石kūnchíjiéshí钜野洞庭jùyědòngtíng

旷远绵邈kuàngyuǎnmiánmiǎo岩岫杳冥yánxiùyǎomíng

治本于农zhìběnyúnóng务兹稼穑wùzījiàsè

俶载南亩chùzǎinánmǔ我艺黍稷wǒyìshǔjì

税熟贡新shuìshúgòngxīn劝赏黜陟quànshǎngchùzhì

雨的拼音怎么写(拼音 怎么输入)-第2张图片

孟轲敦素mèngkēdūnsù史鱼秉直shǐyúbǐngzhí

庶几中庸shùjǐzhōngyōng劳谦谨敕láoqiānjǐnchì

聆音察理língyīnchálǐ鉴貌辨色jiànmàobiànsè

贻厥嘉猷yíjuéjiāyóu勉其祗植miǎnqízhīzhí

省躬讥诫xǐnggōngjījiè宠增抗极chǒngzēngkàngjí

殆辱近耻dàirǔjìnchǐ林皋幸即língāoxìngjí

两疏见机liǎngshūjiànjī解组谁逼jièzǔshuíbī

索居闲处suǒjūxiánchǔ沉默寂寥chénmòjìliào

求古寻论qiúgǔxúnlùn散虑逍遥sǎnlǜxiāoyáo

欣奏累遣xīnzòulèiqiǎn戚谢欢招qīxièhuānzhāo

渠荷的历qúhédìlì园莽抽条yuánmǎngchōutiáo

枇杷晚翠pípáwǎncuì梧桐蚤凋wútóngzǎodiāo

陈根委翳chéngēnwěiyì落叶飘摇luòyèpiāoyáo

游鹍独运youkūndúyùn凌摩绛霄língmójiàngxiāo

耽读翫市dāndúwánshì寓目囊箱yùmùnángxiāng

易輶攸畏yìyóuyōuwèi属耳垣墙zhǔěryuánqiáng

具膳餐饭jùshàncānfàn适口充肠shìkǒuchōngcháng

饱饫烹宰bǎoyùpēngzǎi饥厌糟糠jīyànzāokāng

亲戚故旧qīnqìgùjiù老少异粮lǎoshàoyìliáng

妾御绩纺qièyùjìfǎng侍巾帷房shìjīnwéifáng

纨扇圆洁wánshànyuánjié银烛炜煌yínzhúwěihuáng

昼眠夕寐zhòumiánxīmèi蓝笋象床lánsǔnxiàngchuáng

弦歌酒宴xiángējiǔyàn接杯举觞jiébēijǔshāng

矫手顿足jiǎoshǒudùnzú悦豫且康yuèyùqiěkāng

嫡后嗣续díhòusìxù祭祀烝尝jìsìzhēngcháng

稽颡再拜jīsǎngzàibài悚惧恐惶sǒngjùkǒnghuáng

笺牒简要jiāndiéjiǎnyào顾答审详gùdáshěnxiáng

骸垢想浴háigòuxiǎngyù执热愿凉zhírèyuànliáng

驴骡犊特lǘluódútè骇跃超骧hàiyuèchāoxiāng

诛斩贼盗zhūzhǎnzéidào捕获叛亡pǔhuòpànwáng

布射僚丸bùshèliáowán嵇琴阮啸jīqínruǎnxiào

恬笔伦纸tiánbǐlúnzhǐ钧巧任钓jūnqiǎoréndiào

释纷利俗shìfēnlìsú并皆佳妙bìngjiējiāmiào

毛施淑姿máoshīshūzī工颦妍笑gōngpínyánxiào

年矢每催niánshǐměicuī曦晖朗曜xīhuīlǎngyào

璇玑悬斡xuánjīxuánwò晦魄环照huìpòhuánzhào

指薪修祜zhǐxīnxiūhù永绥吉劭yǒngsuíjíshào

矩步引领jùbùyǐnlǐng俯仰廊庙fǔyǎnglángmiào

束带矜庄shùdàijīnzhuāng徘徊瞻眺páihuáizhāntiào

孤陋寡闻gūlòuguǎwén愚蒙等诮yúméngděngqiào

谓语助者wèiyǔzhùzhě焉哉乎也yānzāihūyě

欢迎关注【昌图牧歌】,陆续提供更精彩的文章。

TAGS:

Powered By Z-BlogPHP,Theme By 冀ICP备2022013555号,Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.